ikona

Oznamy a novinky

Vplyv súčastného vývoja na kultúru a ...
Konanie o porušení povinností v prípa...
Etika finančného manažéra v MSP
Financovanie malých a stredných podni...
Lehoty správnych orgánov a ich nedodr...
Vedenie a motivácia zamestnancov vo v...
Zlepšenie tímovej práce prostredníctv...
Vplyv cien vstupov na hospodársky výs...
Spoločenská zodpovednosť vo vybranej ...
Spoločenská zodpovednosť vo vybranej ...
Etika finančného manažéra v MSP
Efektívna komunikácia ako základná ma...
Analýza komunikačných bariér v práci ...
Právne postavenie starostu obce
Predprimárne vzdelávanie a predškolsk...
Ochrana, podpora a rozvoj verejného z...
Poradenstvo v oblasti verejných služi...
Hranice slobodného prístupu k informá...
Postavenie správy štátnych hmotných r...
Vplyv obce na riešenie rómskej proble...
Municipálny majetok ako faktor rozvoj...
Ekonomické nástroje ochrany vôd a ich...
Komparácia zabezpečovania komunálnych...
Zahraničná pomoc na ochranu životného...
Rozvoj startupového podnikania na Slo...
Manažment inovácií vo vybranom podnik...
Účtovné aspekty účtovania nákladov v ...
Vývoj a riešenie nezamestnanosti vo v...
Manažment marketingovej komunikácie v...
Sociálno-ekonomický rozvoj vo vybrano...
Vývoj a riešenie nezamestnanosti vo v...
Prínosy a riziká nákupu vybraného por...
Zdroje krytia majetku - ich význam a ...
Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska
Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska
Globalizácia v celulózovo-papierensko...
Security risk managemen - development...
Ko-aktívni koučink
Let ́s work !
Podnikanie v malých a stredných podni...
Vedenie a motivácia zamestnancov vo v...
Analýza komunikačných bariér v práci ...
Účtovanie výnosov v sústave podvojnéh...
Porovnávanie kvality služieb vybranýc...
Klasifikácia ponúkaných životných poi...
Manažment marketingovej komunikácie v...
Efektívna komunikácia ako základná ma...
Manažérstvo vzdelávania na vysokých š...
Príležitosti a bariéry podnikania v c...
Manažment športovej organizácie vo vy...
Priame zahraničné investície ako fakt...
Návrh inovovaného systému získavania ...
Návrh motivačného programu vo vybrane...
Environmentálne označovanie produktov
Manažment ľudských zdrojov vo vybrano...
Zlepšenie tímovej práce prostredníctv...
Návrh efektívneho marketingového mixu...
Účtovné aspekty účtovania nákladov v ...
Manažment rizika v procese BOZP podniku
Návrh efektívneho marketingového mixu...
Návrh efektívneho marketingového mixu...
Marketingový mix vo vybranom podniku
Návrh efektívneho marketingového mixu...
Podstata a vývoj nezamestnanosti v ek...
Účtovanie výnosov v sústave podvojnéh...
Zhodnotenie vývoja vybraných základný...
Podnikové hospodárstvo
Skúsenosti so systémom zálohovania je...
Systém motivácie zamestnancov vo vybr...
Vplyv malých a stredných podnikov na ...
Vývoj a riešenie nezamestnanosti vo v...
Úloha malých a stredných podnikov vo ...
Zhodnotenie nezamestnanosti vo vybran...
Manažment rizika v procese BOZP podniku
Práva a povinnosti zamestnancov vo ve...
Manažment rizika vzniku krízových jav...
Verejná služba ako historický a právn...
Sociálne siete ako efektívny prvok ma...
Sociálne siete ako efektívny prvok ma...
Manažment marketingovej komunikácie v...
Klasifikácia ponúkaných životných poi...
Úvod do metodológie výskumu v manažme...
Manažment marketingovej komunikácie v...
Verejná a štátna služba ako právny in...
Právna komparácia Lisabonskej zmluvy ...
Manažment rizika vzniku krízových jav...
Application of Mathematical Models an...
Slovensko v globálnom prostredí cirku...
Ekonomika verejného sektora I.
Predsednícke krajiny Európskej únie
Rizika v komerční praxi
Application of mathematical models an...
Úvod do medzinárodného marketingu
Vzdelávanie dospelých v regionálnom k...
Hospodársky vývoj Slovenska v roku 20...
O komunikaci
Poisťovníctvo
Personální management ve stavebnictví
Podnikové hospodárstvo
Podnikové hospodárstvo
Postavenie a úloha malých a stredných...
Úloha malých a stredných podnikov vo ...
Krytie živelných rizík obcí prostredn...
Zhodnotenie živnostenského podnikania...
Právne postavenie a kompetencie staro...
Efektívna komunikácia ako základná ma...
Analýza komunikačných bariér v práci ...
Možnosti rozvoja v najmenej rozvinutý...
Analýza a zhodnotenie kapitálovej štr...
Práva a povinnosti zamestnancov v štá...
Bezpečnosť v samosprávnych územných c...
Prínosy a prekážky manažmentu BOZP vy...
Priame zahraničné investície a ich vp...
Inovácie v oblasti poskytovania finan...
Vplyv spoločnej obchodnej politiky na...
Návrh uplatnenia exaktných metód určo...
Komparácia vývoja priamych zahraničný...
Návrh zásad a postupu projektovanie p...
Vplyv pandémie SARS-CoV-2na medzináro...
Vývoj využívania moderných komunikačn...
Investičná pomoc ako nástroj riadenia...
Posúdenie štruktúry majetku z hľadisk...
Komparácia marketingovej komunikácie ...
Faktory ovpyvňujúce správanie a výber...
Charakteristika kryptomien ako potenc...
Návrh racionalizácie pracovného proce...
Rozvoj sociálnych služieb pre senioro...
Posúdenie štruktúry majetku z hľadisk...
Zhodnotenie kolobehu hotovosti a jeho...
Zdravotná politika a zdravotníctvo v ...
Podstata a úlohy priamych zahraničnýc...
Profesionalizácia a rozvoj verejnej s...
Profesionalizácia a rozvoj verejnej s...
Rozvj sociálnych služieb pre seniorov...
Aktuálne otázky migrácie, prisťahoval...
Financovanie opatrení krízového manaž...
Cestovné poistenie pre fyzické a práv...
Možnosti krátkodobého financovania v ...
Návrh systému odmeňovania zamestnanco...
Miesto a úlohy bezpečnosti v systéme ...
Finančné plánovanie ako nástroj riade...
Návrh posudzovania rizikovosti prác v...
Vývoj podnikateľského prostredia kome...
Cestovné poistenie pre fyzické a práv...
Finančná analýza z hľadiska informačn...
Finančné plánovanie ako nástroj riade...
Účtovanie lízingu v konkrétnej podnik...
Determinanty konkurencieschopnosti vy...
Hodnotenie ekonomickej efektívnosti v...
Model riadenia rizika vo verejnej spr...
Pre správne fungovanie systému je potrebné mať povolený javascript! Systém je optimalizovaný pre prehliadače IE9 a vyššie, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome a Safari