ikona

Oznamy a novinky

Hodnotenie ekonomickej efektívnnosti ...
Analýza komunikačných bariér v práci ...
Zhodnotenie nezamestnanosti vo vybran...
Optimalizácia adaptačného procesu zam...
Možnosti malých a sterdných podnikov ...
Účtovanie obežného majetku v konkrétn...
Etika finančného manažéra v malých a ...
Efektívna komunikácia ako základná ma...
Optimalizácia adaptačného procesu zam...
Motivácia zamestnancov vo vybranom po...
Návrh efektívneho marketingového mixu...
Manažment vybraného profesionálneho š...
Analýza finančnej situácie vybraného ...
Efektívna komunikácia ako základná ma...
Manažment rizika vzniku pracovných úr...
Podnikateľský plán pre vybraný druh p...
Manažment rizika vzniku pracovných úr...
Verejná služba ako komplexný právny i...
Verejná a štátna služba v minulosti a...
Manažment športovej organizácie vo vy...
Marketingový mix vo vybranej športove...
Manažment vzdelávania zamestnancov vo...
Zhodnotenie živnostenského podnikania...
Efektívna komunikácia ako základná ma...
Návrh efektívneho marketingového mixu...
Úloha malých a stredných podnikov v m...
Public relations vo vybranom meste
Analýza kmunikačných bariér v práci m...
Možnosti financovania investičnej čin...
Marketingový mix vo vybranej športove...
Práva a povinnosti zamestnancov vo ve...
Finančný manažment športovej organizá...
Práva a povinnosti zamestnancov vo ve...
Zhodnotenie majetku a zdrojov jeho kr...
Zhodnotenie živnostenského podnikania...
Postavenie žien v manažmente vybranéh...
Návrh efektívneho marketingového mixu...
Integracia občanov so zdravotným post...
Možnosti rozvoja vidieckeho cestovnéh...
Banky a ich prístup k ochrane životné...
Manažment športového klubu vo vybrano...
Zhodnotenie živnostenského podnikania...
Motivácia zamestnancov vo vybranom po...
Program hospodárskeho a sociálneho ro...
Verejná a štátna služba v podmienkach...
Regionálny trh práce
Riadenie a krytie živelných rizík vo ...
Zhodnotenie finančného stavu vybranéh...
Spoločensky zodpovedné podnikanie vo ...
Udržateľnosť v turizme a službách ces...
Návrh zlepšenia pre talent manažment ...
Návrh efektívneho marketingového mixu...
Program hospodárskeho a sociálneho ro...
Podnikateľský zámer vybraného podnika...
Motivácia zamestnancov vo vybranom po...
Hranice slobodného prístupu k informá...
Právne postavenie a kompetencie staro...
Zdravotné poistenie na Slovensku
Aktuálne problémy v štátnej správe na...
Využívanie startupového podnikania v ...
Podnikateľský zámer vybraného podnika...
Návrh novej onlien stratégie vo vybra...
Zhodnotenie a uplatňovanie spoločensk...
Využitie sociálnych sietí v podnikaní...
Zhodnotenie zážitkového marketingu vo...
Vplyv vybraného podniku na životné pr...
Zásadné determinanty chudoby vo vybra...
Zhodnotenie nezamestnanosti vo vybran...
Možnosti malých a stredných podnikov ...
Ponuka životných poistení a ich pripo...
Zhodnotenie nákladov, výnosov a tvorb...
Nezamestnanosť ako makroekonomický pr...
Interaktívny marketing vo vybranom po...
Manažment rizika vzniku pracovných úr...
Zánik malých a stredných podnikov a i...
Environmentálne vhodné produkty na tr...
Spoločensky zodpovedné podnikanie vo ...
Efektívna komunikácia ako základná ma...
Manažment športovej organizácie vo vy...
Municipálny majetok ako faktor rozvoj...
Úloha manažéra vo vybranej športovej ...
Podpora predaja vo vybranom podnikate...
Efektívna komunikácia ako základná ma...
Podnikateľský zámer vybraného podnika...
Vplyv zníženia DPH na 10% v gastro po...
Trh práce a migrácia
Sociálne podnikanie v súčastných soci...
Analýza vývoja poistného trhu na Slov...
Trh práce a migrácia
Trh práce a migrácia
Centrálny predispozitár cenných papie...
Vývoj podnikateľského prostredia v S...
Úloha malých a stredných podnikov v m...
Význam malých a stredných podnikov v ...
Súčasné výzvy pre rozvoj odborného vz...
Rozpočtové hospodárenie vybranej úze...
Determinanty konkurencieschopnosti vy...
Zásadné otázky konkurencieschopnosti ...
Kimatické zmeny a prístupy k eliminác...
Projekt strategického rozvoja vybrané...
Hodnotenie finančno-ekonomickej situá...
Význam a uplatnenie spoločenskej zodo...
Rozvoj sociálnej ekonomiky vo vybran...
Rozvoj sociálnej ekonomiky vo vybrano...
Rozvoj ľudských zdrojov vo verejnej s...
Inovácie v zariadeniach cestovného r...
Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu ...
Financovanie malých a stredných podni...
Verejná správa Slovenska v kontexte m...
Funkcie reklamy a jej vplyv na konečn...
Účtovanie nákladov a ich vplyv na vý...
Funkcie reklamy a jej vplyv na konečn...
Zákaznícka stratégia v sezónnom cesto...
Spoločensky zodpovedné podniaknie v S...
Konkurencieschopnosť vybraného podnik...
Potenciálna konkurencieschopnosť vybr...
Prínosy a prekážky manažmentu BOZP vy...
Krátkodobé a dlhodobé záväzky vo vybr...
Benchmarking výsledkov finančnej anal...
Motivácia zamestnancov vo vybranej sp...
Bezpečnosť v samosprávnych územných c...
Smart riešenia a kvality života v mes...
Politika trhu práce v zložitých sociá...
Financovanie regionálneho školstva v ...
Zhodnotenie konkurencieschopnosti vyb...
Postavenie a význam pobočiek zahranič...
Možnosti krátkodobého financovania v ...
Vývoj zahraničného obchodu SR po roku...
Pracovnoprávny pomer ako základný pra...
Využitie nástrojov digitálneho market...
Využitie nástrojov digitálneho market...
Význam a uplatnenie spoločenskej zodp...
Agroturistika, ako predmet podnikania...
Poistenie prerušenia prevádzky vo vyb...
Vplyv agregátnej politiky na kvalitu ...
Význam malých a stredných podnikov v...
Návrh systému odmeňovania zamestnanco...
Návrh inovovaného systému získavania ...
Verejná správa Slovenska v kontexte m...
Zhodnotenie spolupráce medzi obecným ...
Agroturistika ako predmet podnikania ...
Výsledky využívania prostriedkov EÚ v...
Krízový manažment vo verejnom zdravot...
Medzinárodné podnikanie a úloha malýc...
Stratégia medzinárodného marketingu v...
Projekt strategického rozvoja vybrané...
Intervencie verejnej správy v pandem...
Investície v štátnej správe na obnovu...
Príležitosti a hrozby financovania pr...
Zásadné otázky konkurencieschopnosti ...
Pre správne fungovanie systému je potrebné mať povolený javascript! Systém je optimalizovaný pre prehliadače IE9 a vyššie, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome a Safari