ikona

Oznamy a novinky

Inovačné stratégie a konkurencieschop...
Nezamestnanosť ako makroekonomický pr...
Inovatívne prístupy k manažmentu rizí...
Vývoj medzinárodného obchodu SR po vs...
Vztah veřejnoprávních médií a veřejné...
Lobbing a korupce ve veřejné správě Č...
Daňová politika v podmienkach Sr a je...
Zhodnotenie ekonomickej bezpečnosti v...
Vplyv priamych zahraničných investíci...
Vplyv medzinárodného podnikania na fu...
Komparácia činnosti vybraných komerčn...
Návrh opatrení na zdokonalenie systém...
Analýza interných a externých faktoro...
Využívanie dlhodobého majetku v prepo...
Vplyv verejnej správy na financovanie...
Vplyv partnerstiev na rozvoj regiónu
Marketingová komunikácia vo vybranom ...
Rodina a rodinná politika v globalizo...
Príjmová chudoba - cesty a možnosti j...
Faktory ovplyvňujúce správanie sa kli...
Ekonomická efektívnosť ako determinan...
Zhodnotenie hospodárskej situácie vyb...
Medzinárodné podnikanie a jeho vplyv ...
Segmentácia trhu v podmienkach malého...
Skončenie pracovného pomeru a praktic...
Marketingová komunikácia v súkromných...
Nezamestnanosť ako makroekonomický pr...
Využívanie dlhodobého majetku v prepo...
Zhodnotenie ekonomickej bezpečnosti v...
Financovanie malých a stredných podni...
Dopady migrácie na činnosť medzinárod...
Vzdelávanie zamestnancov vo verejnej ...
Zhodnotenie aktuálneho stavu mikroreg...
Decentralizácia verejnej správy a jej...
Integračná úloha samosprávy v oblasti...
Megatrend Künstliche Intelligenz Anal...
Turistické podnikanie vo vybranom reg...
Spoločné obecné úrady ako jedna z for...
Zmeny aktívnej politiky trhu práce na...
Preventívne opatrenia obecnej samospr...
Zhodnotenie spolupráce obecného manaž...
Kolobeh dlhodobého majetku v súčinnos...
Návrh efektívneho marketingového mixu...
Manažérstvo vzdelávania pri aplikácii...
Využívanie sociálnych sietí vo vybran...
Manažérstvo vzdelávania pri aplikácii...
Financovanie malých a stredných podni...
Parížsky dohovor o klíme a jeho uplat...
Trh a ekonómia v súčasnom zdravotníct...
Nerovnosti v oblasti zdravia
Podnikateľské prostredie malých a str...
Finančný manažment MPS z regionálneho...
Daňová politika v podmienkach SR a je...
Bezpečnosť ako faktor rozvoja regiónu
Zvýšenie inovačného potenciálu vo vyb...
Európska menová únia v kontexte teóri...
Sieťovanie podnikov a kreovanie strat...
Manažment a financovanie zdravotných ...
Vplyv pandémie SARS-CoV-2 na medzinár...
SWociálna ekonomika podporujúca sociá...
Bytová poltika v SR a jej vplyv na mi...
Využívanie informačno-komunikačných t...
Posilňovanie sociálneho hľadiska EÚ p...
Strategické prístupy manažmentu pri d...
Nové bezpečnostné hrozby (COVID - 19)...
Vzťah medzi priemyselnými parkami, za...
Sociálna štruktúra, sociálne nerovnos...
Emigrácia, imigrácia, identita a popu...
Postavenie Číny vo svetovej ekonomike...
Aspekty spoločenskej zodpovednosti a ...
Auswikungen von Zinserhöhungen auf US...
Kundenservice im Spannungsfeld Zwisch...
Efekty inovačnej politiky v podmienka...
Strategické prístupy manažmentu pri d...
Vztah státní správy k legální a neleg...
Využívanie informačno-komunikačných t...
"Die Finanztechnischen Aspekte v...
Bezpečnosť ako faktor kvality života ...
Hodnotenie potenciálu rozvoja cestovn...
Postavenie a úlohy podnikateľských su...
DSS ako nástroj predchádzania sociány...
Etika ve veřejné správě se zřetelem n...
Hodnotenie ekonomického významu cesto...
Špecifiká podnikania malých a stredný...
Porovnakie novej produkcie vybranej p...
Modernizácia územnej samosprávy
Strategické prístupy manažmentu pri d...
Vztah státní správy k legální a neleg...
Vplyv pandémie SARS-CoV-2 na medzinár...
Das neue TTDSG-und seine folgen für d...
Projektmanagement Luftfehrt. Eine ver...
Wettbewerbsvorteil durch eine elektro...
Vývoj nezamestnanosti vo vybraných re...
Kritische Erfolgsfaktoren der persönl...
Etika finančného manažéra v malých a ...
Profesionalizácia a rozvoj verejnej s...
Životné poistenie
Vplyv poskytovania nepeňažného benefi...
Inovácie vo vybranom podniku
Vývoj priamych zahraničných investíci...
Priame zahraničné investície ako fakt...
Analýza a zhodnotenie kapitálovej štr...
Účtovanie dlhodobého hmotného majetku...
Možnosti rozvoja v najmenej rozvinutý...
Financovanie malých a stredných podni...
Zhodnotenie spolupráce obecného manaž...
Verejnoprávna povaha zamestnaneckých ...
Nové produkty ponúkané komerčnými poi...
Priame zahraničné investície a ich vp...
Inovácie v bankovníctve
Návrh princípov a postupu hodnotenia ...
Náklady a ich vplyv na výsledky hospo...
Náklady a ich vplyv na výsledky hospo...
Možnosti aplikácie nástrojov krízovéh...
Využívanie novodobých nástrojov ponuk...
Charakteristika poistného trhu v obla...
Prínosy a prekážky štátnej služby v s...
Zabezpečovanie a poskytovanie sociáln...
Charakteristika poistného trhu v obla...
Návrh postupu tvorby programu kariérn...
Sociálne siete ako efektívny prvok ma...
Rodinná politika v súčastných podmien...
Finančno-ekonomická analýza vybraného...
Pracovný pomer v podnikateľskom a nep...
Štátna správa a štátna služba ako poj...
Globálna chudoba jeden z najnaliehave...
Európsky sociálny fond a jeho vplyv n...
Celoživotné vzdelávanie vo vybranom r...
Hodnotenie kvality v regionálnom škol...
Aplikácia ekonomických nástrojov envi...
Zabezpečovanie a poskytovanie sociáln...
Možnosti využívania finančnej podpory...
Sociálne podnikanie vo verejnej správe
Charakteristika poistného trhu v obla...
Krátkodobý majetok v transformačnom p...
Finančné vzťahy medzi Slovenskou Repu...
Založenie nového inovatívneho podniku
Historický vývoj migrácie v Európe a ...
Verejná služba v právnom poriadku SR
Finančno-ekonomický vývoj vybraného p...
Získavanie a výber zamestnancov vo vy...
Strategické prístupy manažmentu pri d...
Zhodnotenie spolupráce medzi podnikat...
Finančné plánovanie ako nástroj riade...
Aplikácia princípov krízovej komuniká...
Sociálne siete ako efektívny prvok ma...
Prínosy a prekážky manažmentu BOZP vy...
Komparácia marketingovej komunikácie ...
Výber marketingovej stratégie pre hot...
Význam verejnej správy pri rozvoji ci...
Pre správne fungovanie systému je potrebné mať povolený javascript! Systém je optimalizovaný pre prehliadače IE9 a vyššie, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome a Safari