ikona

Oznamy a novinky

Spoločensky zodpovedné podnikanie vyb...
Marketingový mix v športovej organizá...
Marketingový mix v šporotvej organizá...
Startegické ciele športových organizá...
Manažment športovej organizácie vo vy...
Manažment ľudských zdrojov vo vybrano...
Manažment marketingovej komunikácie v...
Financovanie malých a stredných podni...
Analýza využívania projektového riade...
Spoločensky zodpovedné podnikanie
Prínosy a problémy aktivačných centie...
Dostupnosť bankových úverov ako fakto...
Rozvoj turizmu vo vybranom regióne
Manažment rizika v systéme BOZP vybra...
účtovanie zásob v sústave podvojného ...
Finančné plánovanie ako nástroj riade...
Zvláštnosti poisťovania bytových domo...
Súvaha z pohľadu tvorby majetku
Pracovný pomer v podnikateľskej sfére
Riadenie vplyvov podniku na životné p...
Porovnanie štruktúry a financovania d...
Determinanty udržateľnosti dôchodkové...
Podpora zamestnanosti v čase vyhlásen...
Aktuálny stav a vývoj elektronizácie ...
Verejná služba ako významný spoločens...
Poradenstvo v oblasti verejných služi...
Nástupníctvo v rodinných firmách
Na čo nezabudnúť pri transfere majetk...
Ako úspešne odovzdať riadenie rodinne...
Marketingový manažmaent
Marketingový manažment
Medzigeneračné rozdiely v správaní sl...
Univerzitná knižnica katolíckej unive...
Školstvo v Padine
Okamih pre večnosť Fotomonografia
Padinské slovenské ochotnícke divadlo...
Padina 1806-1996
Padina 1806-2006
30 rokov premien slovenského trhu prá...
Welcome to Slovakia
Abeceda internetu
25 rokov rozvoja Slovenskej republiky
Občiansky zákonník novelizovaný
Komunálna ekonomika a politika
Úvod do marketingu
Teória a prax verejnej správy
Financie domácností - teoretické vých...
Wirtschaftskriminalität
Eigenart von Einsatz und Funktionen d...
Planung und Steuerung
Modernes Betriebliches Gesundheitsman...
Entwicklung einer bewertungsformel fü...
Aktuálne otázky ochrany základných ľu...
Verejná správa - služba občanovy
Trend
Trend
Týždeň
art3.
Múza
Hybné sily rozvoja regiónov
Úvod do teórie marketingu
Faktory úspešnosti podnikania v agrop...
Prírodné zdroje
Investieren in Immobilien
Erscheinungsformen von Terrorismus un...
Poistenie
Faculty of MaterialsScience and Techn...
Personálny a mzdový poradca podnikate...
Higher education in the Slovak Republic
PMI in Slovacchia
15. Výročie Založenia vysokej školy
Vysoká škola ekonómie a manažmentu ve...
Vysoká škola ekonómie a manažmentu ve...
Kežmarok
Štatistika v exceli
Human Resource Management in Japan
Organizačné správanie
Paradox prpsperity- Ako môžu inovácie...
Collection of scientific articles
Vplyv obce na riešenie rómskej proble...
Európska menová únia v kontexte teóri...
Sieťovanie podnikov a kreovanie strat...
Sociálna štruktúra, sociálne nerovnos...
Emigrácia, migrácia, identita a popul...
Manažment a financovanie zdravotných...
Efekty inovačnej politiky v podmienka...
Využívanie informačno-komunikačných t...
Zhodnotenie živnostenského podnikania...
Smart city inovatívny prístup rozvoja...
Posúdenie štruktúry majetku z hľadisk...
Systém obchodovania s eisiami a jeho ...
Kooperácia krajín V4 na ekonomickom a...
Funkcie reklamy a jej vplyv na konečn...
Analýza finančného stavu vybraného po...
Zhodnotenie kolobehu hotovosti a jeho...
Založenie nového podniku
Pracovnoprávne vzťahy, ich charakteri...
Práva a povinnosti zamestnancov v štá...
Systém samosprávy vo vybranom člensko...
Komparácia samosprávnych krajov Slove...
Podpora aktívneho starnutia
Klasifikácia ponúkaných životných poi...
Environmentálna zodpovednosť domácnos...
Hodnotenie medziobecnej spolupráce ob...
Hodnotenie medziobecnej spolupráce ob...
Prínosy a riziká nákupu vybraného por...
Podnikateľské prostredie malých a st...
Aplikácia inovatívnych prístupov k ma...
Smart city inovatívny prístup rozvoja...
Európsky pilier sociálnych práv a Slo...
Zdravotná politika a zdravotníctvo v ...
Integrovaný manažment krajiny - ako z...
Aplikácia nástrojov krízového manažme...
Aplikácie manažmentu rizík v projekto...
Spoločensky zodpovedné podnikanie vyb...
Uplatnenie talent manažmentu vo vybra...
Pohľadávky a záväzky v štruktúre súva...
Tvorba výsledku hospodárenia vo výrob...
Podpora zamestnanosti v špecifickom p...
Manažment marketingovej komunikácie v...
Manažment marketingovej komunikácie v...
Analýza komunikačných bariér v práci ...
Management marketingovej komunikácie ...
Marketingový mix v športovej organizá...
Analýza komunikačných bariér v práci ...
Návrh efektívneho marketingového mixu...
Verejná služba - jej pojmové vymedzen...
Úloha malých a stredných podnikov vo ...
Návrh efektívneho marketingového mixu...
Verejná služba ako historický a právn...
Analýza komunikačných bariér v práci ...
Princíp prednosti práva EÚ
Zhodnotenie nezamestnanosti vo vybran...
Manažment športovej organizácie vo vy...
Marketingový mix v športovej organizá...
Strategické ciele športových organizá...
Efektívna komunikácia ako základná ma...
Vyžívanie dlhodobého majetku v účtovn...
Poradenstvo v oblasti verejných služi...
Zhodnotenie vývoja vybraných základný...
Dostupnosť poistených produktov z hľa...
Manažment inovácii vo vybranom podniku
Osobitná právna úprava niektorých zam...
Práva a povinnosti zamestnancov vo ve...
Vývoj služieb zamestnanosti vo vybran...
Ekonomické nástroje ochrany pôdy a ic...
Ekonomické nástroje ochrany ovzdušia ...
Moderný prístup k verejnému obstaráva...
Účinnosť podpory podnikateľskej sféry...
Manažérska komunikácia vo vybranej sp...
Pre správne fungovanie systému je potrebné mať povolený javascript! Systém je optimalizovaný pre prehliadače IE9 a vyššie, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome a Safari